www.properties108.com (House, Condo, Land, Commercail all in Pattaya for Sale & Rent)We are agency in pattaya more than 10 years, we have house condo land shophouse to offer to you.

ภรรยาคนไทยที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติสามารถซื้อที่ดินได้หรือไม่

ภรรยาคนไทยที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติสามารถซื้อที่ดินได้หรือไม่

ก่อน พ.ศ 2543  ผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติจะเสียสิทธิ์ในการซื้อที่ดินในประเทศไทยแต่ยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้มาก่อนการแต่งงาน ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงแล้ว  ตามระเบียบข้อกำหนด พ.ศ. 2544  คนไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติสามารถซื้อที่ดินได้ แต่คู่สมรสจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเงินที่นำมาซื้อที่ดินเป็นเงินของตนเองไม่ได้รับการสนับสนุนจากชาวต่างชาติ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นผลเมื่อคู่สมรสได้เซ็นต์ลงในข้อแถลงการณ์ซึ่งกล่าวว่าเงินจำนวนที่ซื้อนี้เป็นของคู่สมรสคนไทยก่อนที่ยังไม่ได้แต่งงานและ ชาวต่างชาติไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้